• سال نو مبارک

لیست قیمت

کارت ویزیت دورتیز
سایز85×48 میلیمتر
نام محصولیکرو/دوروتیراژگرماژچاپ معمولیتحویلچاپ فوریتحویلچاپ یک روزه
گلاسه بدون پوششیکرو1000300 گرم156,5107 روز کاری178,7102 روز کاری-
دورو1000300 گرم192,0307 روز کاری214,2302 روز کاری-
گلاسه یووی فیلترداریکرو1000300 گرم179,8207 روز کاری202,0202 روز کاری-
دورو1000300 گرم234,2107 روز کاری256,4102 روز کاری-
گلاسه یووییکرو1000300 گرم173,1607 روز کاری195,3602 روز کاری-
دورو1000300 گرم227,5507 روز کاری249,7502 روز کاری-
گلاسه سلفون مات یکرو1000300 گرم184,2607 روز کاری206,4602 روز کاری228,660
دورو1000300 گرم247,5307 روز کاری269,7302 روز کاری291,930
گلاسه سلفون براق یکرو1000300 گرم184,2607 روز کاری206,4602 روز کاری228,660
دورو1000300 گرم247,5307 روز کاری269,7302 روز کاری291,930
گلاسه طرح سوسماری یکرو1000300 گرم258,6307 روز کاری---
دورو1000300 گرم267,5107 روز کاری---
گلاسه سلفون مات مخملی یکرو1000300 گرم389,6107 روز کاری---
دورو1000300 گرم425,1307 روز کاری---
گلاسه طرح چرمیکرو1000300 گرم254,19010 روز کاری---
دورو1000300 گرم254,19010 روز کاری---
کتان امباسیکرو1000300 گرم233,1007 روز کاری255,3002 روز کاری-
دورو1000300 گرم266,4007 روز کاری288,6002 روز کاری-
کتان آلمان یکرو1000300 گرم07 روز کاری02 روز کاری-
دورو1000300 گرم07 روز کاری02 روز کاری-
کارتی 300 گرمیکرو1000300 گرم250,86015 روز کاری---
دورو1000300 گرم250,86015 روز کاری---
گلاسه سلفون مات قالب اختصاصییکرو1000300 گرم602,73015 روز کاری---
دورو1000300 گرم602,73015 روز کاری---
کارت ویزیت دورگرد
سایز90×60 میلیمتر
نام محصولیکرو/دوروتیراژگرماژچاپ معمولیتحویلچاپ فوریتحویلچاپ یک روزه
گلاسه طرح چرمیکرو1000300 گرم338,55015 روز کاری---
دورو1000300 گرم338,55015 روز کاری---
گلاسه سلفون ماتیکرو500300 گرم249,7507 روز کاری283,0502 روز کاری-
دورو500300 گرم1,0007 روز کاری283,0502 روز کاری-
یکرو1000300 گرم341,8807 روز کاری375,1802 روز کاری391,830
دورو1000300 گرم341,8807 روز کاری375,1802 روز کاری391,830
گلاسه سلفون براق یکرو500300 گرم249,7507 روز کاری283,0502 روز کاری-
دورو500300 گرم249,7507 روز کاری283,0502 روز کاری-
یکرو1000300 گرم341,8807 روز کاری375,1802 روز کاری391,830
دورو1000300 گرم341,8807 روز کاری375,1802 روز کاری391,830
گلاسه سلفون مات موضعی یکرو1000300 گرم491,73012 روز کاری---
دورو1000300 گرم491,73012 روز کاری---
گلاسه سلفون مات طلاکوب یکرو1000300 گرم895,77012 روز کاری---
دورو1000300 گرم895,77012 روز کاری---
گلاسه سلفون مات مخلی یکرو1000300 گرم594,96010 روز کاری---
دورو1000300 گرم594,96010 روز کاری---
گلاسه سلفون مات مخملی موضعی یکرو1000300 گرم699,30015 روز کاری---
دورو1000300 گرم699,30015 روز کاری---
گلاسه سلفون مات مخملی طلاکوب یکرو1000300 گرم1,103,34015 روز کاری---
دورو1000300 گرم1,103,34015 روز کاری---
گلاسه سلفون مات قالب پروانه اییکرو1000300 گرم453,99010 روز کاری---
دورو1000300 گرم453,99010 روز کاری---
کرافت 300 گرمیکرو1000300 گرم525,03015 روز کاری---
دورو1000300 گرم525,03015 روز کاری---
کارتی 300 گرمیکرو1000300 گرم338,55015 روز کاری---
دورو1000300 گرم338,55015 روز کاری---
کتان امباس یکرو1000300 گرم360,75010 روز کاری---
دورو1000300 گرم360,75010 روز کاری---
لمینت کتان امباسدورو1000300 گرم670,44015 روز کاری---
لمینت ماتیکرو500300 گرم460,6507 روز کاری406,2602 روز کاری-
دورو500300 گرم460,6507 روز کاری406,2602 روز کاری-
یکرو1000300 گرم751,4707 روز کاری784,7702 روز کاری0
دورو1000300 گرم751,4707 روز کاری784,7702 روز کاری0
لمینت براقیکرو500300 گرم372,9607 روز کاری283,0502 روز کاری-
دورو500300 گرم372,9607 روز کاری283,0502 روز کاری-
یکرو1000300 گرم581,6407 روز کاری614,9402 روز کاری0
دورو1000300 گرم581,6407 روز کاری614,9402 روز کاری0
لمینت کتان امباسیکرو1000300 گرم670,44015 روز کاری---
لمینت مات طرح موجیکرو1000300 گرم751,47010 روز کاری---
دورو1000300 گرم751,47010 روز کاری---
لمینت براق طرح موج یکرو1000300 گرم581,64010 روز کاری---
دورو1000300 گرم581,64010 روز کاری---
لمینت برجسته یکرو1000300 گرم653,7907 روز کاری687,0903 روز کاری-
دورو1000300 گرم653,7907 روز کاری687,0903 روز کاری-
لمینت برجسته طلاکوبیکرو1000300 گرم1,115,55012 روز کاری---
دورو1000300 گرم1,115,55012 روز کاری---
لمینت برجسته مخملی یکرو1000300 گرم855,81015 روز کاری---
دورو1000300 گرم855,81015 روز کاری---
لمینت طلاکارت مات یکرو1000300 گرم1,211,01015 روز کاری---
دورو1000300 گرم1,211,01015 روز کاری---
لمینت طلاکارت براق یکرو1000300 گرم1,023,42015 روز کاری---
دورو1000300 گرم1,023,42015 روز کاری---
85×48 میلیمتر
لمینت برجسته ویزیتییکرو1000300 گرم523,9207 روز کاری---
دورو1000300 گرم523,9207 روز کاری---
لمینت براق ویزیتی یکرو1000300 گرم465,09010 روز کاری---
دورو1000300 گرم465,09010 روز کاری---
لمینت مات ویزیتی یکرو1000300 گرم600,51010 روز کاری---
دورو1000300 گرم600,51010 روز کاری---
59×56 میلیمتر
لمینت برجسته کوچک یکرو1000300 گرم490,6207 روز کاری---
لمینت برجسته مخملی کوچک دورو1000300 گرم490,6207 روز کاری---
یکرو1000300 گرم642,69015 روز کاری---
لمینت برجسته طلاکوب کوچک دورو1000300 گرم642,69015 روز کاری---
یکرو1000300 گرم836,94015 روز کاری---
لمینت برجسته مخملی طلاکوب کوچکدورو1000300 گرم836,94015 روز کاری---
(مربع) 55×55 میلیمتر
لمینت براق مربع یکرو1000300 گرم378,51010 روز کاری---
دورو1000300 گرم378,51010 روز کاری---
لمینت مات مربع یکرو1000300 گرم488,40010 روز کاری---
دورو1000300 گرم488,40010 روز کاری---
لیبل (پشت چسبدار)
سایز85×48 میلیمتر
نام محصولیکرو/دوروتیراژگرماژچاپ معمولیتحویلچاپ فوریتحویلچاپ یک روزه
لیبل یووی یکرو100055 گرم206,4607 روز کاری228,6602 روز کاری250,860
لیبل یووی فیلتر داریکرو100055 گرم212,0107 روز کاری234,2103 روز کاری-
لیبل یووی قالبداریکرو100055 گرم561,66010 روز کاری---
لیبل سلفون براق یکرو100055 گرم216,4507 روز کاری238,6502 روز کاری-
لیبل سلفون ماتیکرو100055 گرم216,45025 روز کاری---
لیبل سلفون مات طلاکوبیکرو100055 گرم407,37025 روز کاری---
لیبل متالایزر یکرو100055 گرم1,221,00015 روز کاری---
لیبل شیشه ای (خوانا)یکرو100055 گرم1,154,4007 روز کاری---
لیبل شیشه ای (ناخوانا)یکرو100055 گرم1,154,4007 روز کاری---
CD (130×130 میلیمتر)
لیبل CD/DVDیکرو100055 گرم2,046,84013 روز کاری---
کارت ویزیت مدیریتی(PVC)
سایز86.5×57 میلیمتر
نام محصولیکرو/دوروتیراژگرماژچاپ معمولیتحویلچاپ فوریتحویل
پی وی سی 300 میکرون یکرو500300 میکرون1,004,55010 روز کاری--
دورو500300 میکرون1,004,55010 روز کاری--
پی وی سی 500 میکرون یکرو500500 میکرون1,096,6805 روز کاری1,174,3802 روز کاری
دورو500500 میکرون1,096,6805 روز کاری1,174,3802 روز کاری
یکرو1000500 میکرون1,704,9605 روز کاری--
دورو1000500 میکرون1,704,9605 روز کاری--
پی وی سی برفکی نیمه شفاف یکرو500500 میکرون1,107,7807 روز کاری--
دورو500500 میکرون1,107,7807 روز کاری--
89×57 میلیمتر
پی وی سی 760 میکرون یکرو250760 میکرون1,333,1105 روز کاری--
دورو250760 میکرون1,333,1105 روز کاری--
یکرو500760 میکرون2,056,8305 روز کاری--
دورو500760 میکرون2,056,8305 روز کاری--
یکرو1000760 میکرون3,504,2705 روز کاری--
دورو1000760 میکرون3,504,2705 روز کاری--
پی وی سی 760 میکرون متالیک یکرو500760 میکرون015 روز کاری--
دورو500760 میکرون015 روز کاری--
سربرگ تحریر 80گرم(سایز واقعی)
سایزA4 (297×210 میلیمتر)
نام محصولیکرو/دوروتیراژگرماژچاپ معمولیتحویلچاپ فوریتحویلچاپ یک روزه
A4یکرو100080 گرم1,282,0507 روز کاری1,370,8502 روز کاری-
دورو100080 گرم2,002,4407 روز کاری2,091,2402 روز کاری-
یکرو200080 گرم1,900,3207 روز کاری2,000,2202 روز کاری2,055,720
دورو200080 گرم2,719,5007 روز کاری2,819,4002 روز کاری2,874,900
یکرو500080 گرم3,692,9707 روز کاری3,815,0702 روز کاری-
دورو500080 گرم4,740,8107 روز کاری4,862,9102 روز کاری-
A5 (210×148 میلیمتر)
A5یکرو100080 گرم651,5707 روز کاری719,2802 روز کاری-
دورو100080 گرم1,001,2207 روز کاری1,078,9202 روز کاری-
یکرو200080 گرم950,1607 روز کاری1,038,9602 روز کاری1,083,360
دورو200080 گرم1,359,7507 روز کاری1,448,5502 روز کاری1,492,950
یکرو500080 گرم1,847,0407 روز کاری1,958,0402 روز کاری-
دورو500080 گرم2,370,9607 روز کاری2,481,9602 روز کاری-
A6 (148×105 میلیمتر)
A6یکرو100080 گرم320,7907 روز کاری387,3902 روز کاری-
دورو100080 گرم500,6107 روز کاری567,2102 روز کاری-
یکرو200080 گرم475,0807 روز کاری552,7802 روز کاری597,180
دورو200080 گرم680,4307 روز کاری758,1302 روز کاری802,530
یکرو500080 گرم923,5207 روز کاری1,023,4202 روز کاری-
دورو500080 گرم1,185,4807 روز کاری1,285,3802 روز کاری-
سربرگ تحریر 100گرم(سایز واقعی)
سایزA4 (297×210 میلیمتر)
نام محصولیکرو/دوروتیراژگرماژچاپ معمولیتحویلچاپ فوریتحویل
A4یکرو1000100 گرم1,428,5707 روز کاری--
دورو1000100 گرم2,410,9207 روز کاری--
A5 (210×148 میلیمتر)
A5یکرو1000100 گرم714,8407 روز کاری--
دورو1000100 گرم1,205,4607 روز کاری--
سربرگ کتان 120گرم(سایز واقعی)
سایزA4 (297×210 میلیمتر)
نام محصولیکرو/دوروتیراژگرماژچاپ معمولیتحویلچاپ فوریتحویل
A4یکرو1000120 گرم1,625,0407 روز کاری--
دورو1000120 گرم2,607,3907 روز کاری--
A5 (210×148 میلیمتر)
A5یکرو1000120 گرم812,5207 روز کاری--
دورو1000120 گرم1,304,2507 روز کاری--
سرنسخه تحریر 80گرم(سایز واقعی)
سایزA4 (297×210 میلیمتر)
نام محصولیکرو/دوروتیراژگرماژچاپ معمولیتحویلچاپ فوریتحویلچاپ یک روزه
A4یکرو100080 گرم1,393,0507 روز کاری1,481,8502 روز کاری-
دورو100080 گرم2,113,4407 روز کاری2,202,2402 روز کاری-
یکرو200080 گرم2,122,3207 روز کاری2,222,2202 روز کاری-
دورو200080 گرم2,941,5007 روز کاری3,041,4002 روز کاری-
یکرو500080 گرم4,247,9707 روز کاری4,370,0702 روز کاری-
دورو500080 گرم5,295,8107 روز کاری5,417,9102 روز کاری-
A5 (210×148 میلیمتر)
A5یکرو100080 گرم762,5707 روز کاری830,2802 روز کاری-
دورو100080 گرم1,112,2207 روز کاری1,189,9202 روز کاری-
یکرو200080 گرم1,172,1607 روز کاری1,260,9602 روز کاری-
دورو200080 گرم1,581,7507 روز کاری1,670,5502 روز کاری-
یکرو500080 گرم2,402,0407 روز کاری2,513,0402 روز کاری-
دورو500080 گرم2,925,9607 روز کاری3,036,9602 روز کاری-
A6 (148×105 میلیمتر)
A6یکرو100080 گرم431,7907 روز کاری498,3902 روز کاری-
دورو100080 گرم611,6107 روز کاری678,2102 روز کاری-
یکرو200080 گرم697,0807 روز کاری774,7802 روز کاری-
دورو200080 گرم902,4307 روز کاری980,1302 روز کاری-
یکرو500080 گرم1,478,5207 روز کاری1,578,4202 روز کاری-
دورو500080 گرم1,740,4807 روز کاری1,840,3802 روز کاری-
تراکت تحریر 80 گرم
سایزA4 (290×200 میلیمتر)
نام محصولیکرو/دوروتیراژگرماژچاپ معمولیتحویلچاپ فوریتحویل
A4یکرو100080 گرم915,7507 روز کاری1,004,5502 روز کاری
دورو100080 گرم1,396,3807 روز کاری1,485,1802 روز کاری
یکرو200080 گرم1,385,2807 روز کاری1,485,1802 روز کاری
دورو200080 گرم1,931,4007 روز کاری2,031,3002 روز کاری
یکرو500080 گرم2,748,3607 روز کاری2,870,4602 روز کاری
دورو500080 گرم3,447,6607 روز کاری3,569,7602 روز کاری
A5 (200×145 میلیمتر)
A5یکرو100080 گرم458,4307 روز کاری536,1302 روز کاری
دورو100080 گرم698,1907 روز کاری775,8902 روز کاری
یکرو200080 گرم692,6407 روز کاری781,4402 روز کاری
دورو200080 گرم965,7007 روز کاری1,054,5002 روز کاری
یکرو500080 گرم1,374,1807 روز کاری1,485,1802 روز کاری
دورو500080 گرم1,723,8307 روز کاری1,834,8302 روز کاری
A6 (145×100 میلیمتر)
A6یکرو100080 گرم228,6607 روز کاری295,2602 روز کاری
دورو100080 گرم349,6507 روز کاری416,2502 روز کاری
یکرو200080 گرم346,3207 روز کاری424,0202 روز کاری
دورو200080 گرم482,8507 روز کاری560,5502 روز کاری
یکرو500080 گرم687,0907 روز کاری786,9902 روز کاری
دورو500080 گرم862,4707 روز کاری962,3702 روز کاری
B4 (340×240 میلیمتر)
B4یکرو100080 گرم1,358,6407 روز کاری1,447,4402 روز کاری
دورو100080 گرم2,161,1707 روز کاری2,249,9702 روز کاری
یکرو200080 گرم2,053,5007 روز کاری2,153,4002 روز کاری
دورو200080 گرم2,992,5607 روز کاری3,092,4602 روز کاری
یکرو500080 گرم4,011,5407 روز کاری4,133,6402 روز کاری
دورو500080 گرم5,239,2007 روز کاری5,361,3002 روز کاری
B5 (240×170 میلیمتر)
B5یکرو100080 گرم679,3207 روز کاری757,0202 روز کاری
دورو100080 گرم1,081,1407 روز کاری1,158,8402 روز کاری
یکرو200080 گرم1,026,7507 روز کاری1,115,5502 روز کاری
دورو200080 گرم1,496,2807 روز کاری1,585,0802 روز کاری
یکرو500080 گرم2,005,7707 روز کاری2,116,7702 روز کاری
دورو500080 گرم2,619,6007 روز کاری2,730,6002 روز کاری
B6 (170×120 میلیمتر)
B6یکرو100080 گرم339,6607 روز کاری406,2602 روز کاری
دورو100080 گرم540,5707 روز کاری607,1702 روز کاری
یکرو200080 گرم513,9307 روز کاری591,6302 روز کاری
دورو200080 گرم748,1407 روز کاری825,8402 روز کاری
یکرو500080 گرم1,003,4407 روز کاری1,103,3402 روز کاری
دورو500080 گرم1,309,8007 روز کاری1,409,7002 روز کاری
تراکت گلاسه 135 گرم
سایزA4 (290×200 میلیمتر)
نام محصولیکرو/دوروتیراژگرماژچاپ معمولیتحویلچاپ فوریتحویلچاپ یک روزه
A4یکرو1000135 گرم1,191,0307 روز کاری1,279,8302 روز کاری-
دورو1000135 گرم1,671,6607 روز کاری1,760,4602 روز کاری-
یکرو2000135 گرم1,935,8407 روز کاری2,035,7402 روز کاری2,091,240
دورو2000135 گرم2,480,8507 روز کاری2,580,7502 روز کاری2,636,250
یکرو5000135 گرم4,124,7607 روز کاری4,246,8602 روز کاری-
دورو5000135 گرم4,822,9507 روز کاری4,945,0502 روز کاری-
A5 (200×145 میلیمتر)
A5یکرو1000135 گرم596,0707 روز کاری673,7702 روز کاری-
دورو1000135 گرم835,8307 روز کاری913,5302 روز کاری-
یکرو2000135 گرم967,9207 روز کاری1,056,7202 روز کاری1,101,120
دورو2000135 گرم1,240,9807 روز کاری1,329,7802 روز کاری1,374,180
یکرو5000135 گرم2,062,3807 روز کاری2,173,3802 روز کاری-
دورو5000135 گرم2,412,0307 روز کاری2,523,0302 روز کاری-
A6 (145×100 میلیمتر)
A6یکرو1000135 گرم298,5907 روز کاری365,1902 روز کاری-
دورو1000135 گرم418,4707 روز کاری485,0702 روز کاری-
یکرو2000135 گرم483,9607 روز کاری561,6602 روز کاری606,060
دورو2000135 گرم620,4907 روز کاری698,1902 روز کاری742,590
یکرو5000135 گرم1,031,1907 روز کاری1,131,0902 روز کاری-
دورو5000135 گرم1,206,5707 روز کاری1,306,4702 روز کاری-
B4 (340×240 میلیمتر)
B4یکرو1000135 گرم1,767,1207 روز کاری1,855,9202 روز کاری-
دورو1000135 گرم2,568,5407 روز کاری2,657,3402 روز کاری-
یکرو2000135 گرم2,868,2407 روز کاری2,968,1402 روز کاری-
دورو2000135 گرم3,808,4107 روز کاری3,908,3102 روز کاری-
یکرو5000135 گرم6,049,5007 روز کاری6,171,6002 روز کاری-
دورو5000135 گرم7,277,1607 روز کاری7,399,2602 روز کاری-
B5 (240×170 میلیمتر)
B5یکرو1000135 گرم883,5607 روز کاری961,2602 روز کاری-
دورو1000135 گرم1,284,2707 روز کاری1,361,9702 روز کاری-
یکرو2000135 گرم1,434,1207 روز کاری1,522,9202 روز کاری-
دورو2000135 گرم1,904,7607 روز کاری1,993,5602 روز کاری-
یکرو5000135 گرم3,024,7507 روز کاری3,135,7502 روز کاری-
دورو5000135 گرم3,638,5807 روز کاری3,749,5802 روز کاری-
B6 (170×120 میلیمتر)
B6یکرو1000135 گرم441,7807 روز کاری508,3802 روز کاری-
دورو1000135 گرم642,6907 روز کاری709,2902 روز کاری-
یکرو2000135 گرم717,0607 روز کاری794,7602 روز کاری-
دورو2000135 گرم952,3807 روز کاری1,030,0802 روز کاری-
یکرو5000135 گرم1,512,9307 روز کاری1,612,8302 روز کاری-
دورو5000135 گرم1,819,2907 روز کاری1,919,1902 روز کاری-
تراکت گلاسه 170 گرم
سایزA4 (290×200 میلیمتر)
نام محصولیکرو/دوروتیراژگرماژچاپ معمولیتحویلچاپ فوریتحویل
A4یکرو2000170 گرم2,660,6707 روز کاری2,760,5702 روز کاری
دورو2000170 گرم3,315,5707 روز کاری3,415,4702 روز کاری
یکرو4000170 گرم4,850,7007 روز کاری4,972,8002 روز کاری
دورو4000170 گرم5,688,7507 روز کاری5,810,8502 روز کاری
A5 (200×145 میلیمتر)
A5یکرو2000170 گرم1,330,8907 روز کاری1,419,6902 روز کاری
دورو2000170 گرم1,658,3407 روز کاری1,747,1402 روز کاری
یکرو4000170 گرم2,425,3507 روز کاری2,536,3502 روز کاری
دورو4000170 گرم2,844,9307 روز کاری2,955,9302 روز کاری
A6 (145×100 میلیمتر)
A6یکرو2000170 گرم664,8907 روز کاری742,5902 روز کاری
دورو2000170 گرم829,1707 روز کاری906,8702 روز کاری
یکرو4000170 گرم1,213,2307 روز کاری1,313,1302 روز کاری
دورو4000170 گرم1,421,9107 روز کاری1,521,8102 روز کاری
تراکت تحریر 100 گرم
سرنسخه تحریر 80گرم(سایز غیر واقعی)
سایزA4 (290×200 میلیمتر)
نام محصولیکرو/دوروتیراژگرماژچاپ معمولیتحویلچاپ فوریتحویلچاپ یک روزه
A4یکرو100080 گرم1,026,7507 روز کاری1,115,5502 روز کاری-
دورو100080 گرم1,507,3807 روز کاری1,596,1802 روز کاری-
یکرو200080 گرم1,607,2807 روز کاری1,707,1802 روز کاری-
دورو200080 گرم2,153,4007 روز کاری2,253,3002 روز کاری-
یکرو500080 گرم3,303,3607 روز کاری3,425,4602 روز کاری-
دورو500080 گرم4,002,6607 روز کاری4,124,7602 روز کاری-
A5 (200×145 میلیمتر)
A5یکرو100080 گرم569,4307 روز کاری647,1302 روز کاری-
دورو100080 گرم809,1907 روز کاری886,8902 روز کاری-
یکرو200080 گرم914,6407 روز کاری1,003,4402 روز کاری-
دورو200080 گرم1,187,7007 روز کاری1,276,5002 روز کاری-
یکرو500080 گرم1,929,1807 روز کاری2,040,1802 روز کاری-
دورو500080 گرم2,278,8307 روز کاری2,389,8302 روز کاری-
A6 (145×100 میلیمتر)
A6یکرو100080 گرم339,6607 روز کاری406,2602 روز کاری-
دورو100080 گرم460,6507 روز کاری527,2502 روز کاری-
یکرو200080 گرم568,3207 روز کاری646,0202 روز کاری-
دورو200080 گرم704,8507 روز کاری782,5502 روز کاری-
یکرو500080 گرم1,242,0907 روز کاری1,341,9902 روز کاری-
دورو500080 گرم1,417,4707 روز کاری1,517,3702 روز کاری-
B4 (340×240 میلیمتر)
B4یکرو100080 گرم1,469,6407 روز کاری1,558,4402 روز کاری-
دورو100080 گرم2,272,1707 روز کاری2,360,9702 روز کاری-
یکرو200080 گرم2,275,5007 روز کاری2,375,4002 روز کاری-
دورو200080 گرم3,214,5607 روز کاری3,314,4602 روز کاری-
یکرو500080 گرم4,566,5407 روز کاری4,688,6402 روز کاری-
دورو500080 گرم5,794,2007 روز کاری5,916,3002 روز کاری-
B5 (240×170 میلیمتر)
B5یکرو100080 گرم790,3207 روز کاری868,0202 روز کاری-
دورو100080 گرم1,192,1407 روز کاری1,269,8402 روز کاری-
یکرو200080 گرم1,248,7507 روز کاری1,337,5502 روز کاری-
دورو200080 گرم1,718,2807 روز کاری1,807,0802 روز کاری-
یکرو500080 گرم2,560,7707 روز کاری2,671,7702 روز کاری-
دورو500080 گرم3,174,6007 روز کاری3,285,6002 روز کاری-
B6 (170×120 میلیمتر)
B6یکرو100080 گرم450,6607 روز کاری517,2602 روز کاری-
دورو100080 گرم651,5707 روز کاری718,1702 روز کاری-
یکرو200080 گرم735,9307 روز کاری813,6302 روز کاری-
دورو200080 گرم970,1407 روز کاری1,047,8402 روز کاری-
یکرو500080 گرم1,558,4407 روز کاری1,658,3402 روز کاری-
دورو500080 گرم1,864,8007 روز کاری1,964,7002 روز کاری-
پوستر تحریر 80 گرم
سایزA1 (890×580 میلیمتر)
نام محصولیکرو/دوروتیراژگرماژچاپ معمولیتحویلچاپ فوریتحویل
A1یکرو100080 گرم10,150,9502 روز کاری--
یکرو200080 گرم15,154,8302 روز کاری--
A2 (590×430 میلیمتر)
A2یکرو100080 گرم5,239,2002 روز کاری--
یکرو200080 گرم7,819,9502 روز کاری--
A3 (420×297 میلیمتر)
A3یکرو100080 گرم2,619,6003 روز کاری--
دورو100080 گرم4,224,6603 روز کاری--
یکرو200080 گرم3,909,4203 روز کاری--
دورو200080 گرم5,789,7603 روز کاری--
B1 (990×680 میلیمتر)
B1یکرو100080 گرم10,543,8902 روز کاری--
یکرو200080 گرم15,940,7102 روز کاری--
B2 (690×480 میلیمتر)
B2یکرو100080 گرم5,435,6702 روز کاری--
یکرو200080 گرم8,212,8902 روز کاری--
B3 (480×340 میلیمتر)
B3یکرو100080 گرم2,718,3904 روز کاری--
یکرو200080 گرم4,105,8904 روز کاری--
پوستر گلاسه 135 گرم
سایزA1 (890×580 میلیمتر)
نام محصولیکرو/دوروتیراژگرماژچاپ معمولیتحویلچاپ فوریتحویل
A1یکرو1000135 گرم12,010,2002 روز کاری--
یکرو2000135 گرم18,873,3302 روز کاری--
A2 (590×430 میلیمتر)
A2یکرو1000135 گرم6,169,3802 روز کاری--
یکرو2000135 گرم9,679,2002 روز کاری--
A3 (420×297 میلیمتر)
A3یکرو1000135 گرم3,084,6903 روز کاری--
دورو1000135 گرم4,688,6403 روز کاری--
یکرو2000135 گرم4,839,6003 روز کاری--
دورو2000135 گرم6,718,8303 روز کاری--
B1 (990×680 میلیمتر)
B1یکرو1000135 گرم13,765,1102 روز کاری--
یکرو2000135 گرم22,382,0402 روز کاری--
B2 (690×480 میلیمتر)
B2یکرو1000135 گرم7,046,2802 روز کاری--
یکرو2000135 گرم11,433,0002 روز کاری--
B3 (480×340 میلیمتر)
B3یکرو1000135 گرم3,523,1404 روز کاری--
یکرو2000135 گرم5,716,5004 روز کاری--
پوستر تحریر ایرانی 80 گرم
سایزB1 (990×680 میلیمتر)
نام محصولیکرو/دوروتیراژگرماژچاپ معمولیتحویلچاپ فوریتحویلچاپ یک روزه
B1یکرو100080 گرم02 روز کاری---
یکرو200080 گرم02 روز کاری---
B2 (690×480 میلیمتر)
B2یکرو100080 گرم02 روز کاری---
یکرو200080 گرم02 روز کاری---
پاکت تحریر 80 گرم
سایزنامه (260×230 میلیمتر)
نام محصولیکرو/دوروتیراژگرماژچاپ معمولیتحویل
پاکت نامهیکرو100080 گرم1,305,3607 روز کاری
یکرو200080 گرم2,036,8507 روز کاری
یکرو500080 گرم4,171,3807 روز کاری
A5 (345×215 میلیمتر)
پاکت کیفی A5یکرو100080 گرم1,501,8307 روز کاری
یکرو200080 گرم2,333,2207 روز کاری
یکرو500080 گرم4,760,7907 روز کاری
A4 (485×315 میلیمتر)
پاکت کیفی A4یکرو100080 گرم2,874,9007 روز کاری
یکرو200080 گرم4,412,2507 روز کاری
یکرو500080 گرم8,886,6607 روز کاری
A4 (480×305 میلیمتر)
پاکت کیسه ای A4یکرو100080 گرم2,874,9007 روز کاری
یکرو200080 گرم4,412,2507 روز کاری
یکرو500080 گرم8,886,6607 روز کاری
A3 (670×435 میلیمتر)
پاکت کیفی A3یکرو100080 گرم5,588,8507 روز کاری
یکرو200080 گرم8,558,1007 روز کاری
یکرو500080 گرم17,072,9107 روز کاری
A3 (670×440 میلیمتر)
پاکت کیسه ای A3یکرو100080 گرم5,588,8507 روز کاری
یکرو100080 گرم5,588,8507 روز کاری
یکرو200080 گرم8,558,1007 روز کاری
یکرو200080 گرم8,558,1007 روز کاری
یکرو500080 گرم17,072,9107 روز کاری
یکرو500080 گرم17,072,9107 روز کاری
پاکت گلاسه 135 گرم
سایزنامه (260×230 میلیمتر)
نام محصولیکرو/دوروتیراژگرماژچاپ معمولیتحویل
پاکت نامهیکرو1000135 گرم1,701,6307 روز کاری
یکرو2000135 گرم2,828,2807 روز کاری
یکرو5000135 گرم6,151,6207 روز کاری
A5 (345×215 میلیمتر)
پاکت کیفی A5یکرو1000135 گرم1,904,7607 روز کاری
یکرو2000135 گرم3,139,0807 روز کاری
یکرو5000135 گرم6,774,3307 روز کاری
پاکت کیسه ای A5یکرو1000135 گرم1,904,7607 روز کاری
یکرو2000135 گرم3,139,0807 روز کاری
یکرو5000135 گرم6,774,3307 روز کاری
A4 (485×315 میلیمتر)
پاکت کیفی A4یکرو1000135 گرم3,682,9807 روز کاری
یکرو2000135 گرم6,022,8607 روز کاری
یکرو5000135 گرم12,912,6307 روز کاری
A4 (480×305 میلیمتر)
پاکت کیسه ای A4یکرو1000135 گرم3,682,9807 روز کاری
یکرو2000135 گرم6,022,8607 روز کاری
یکرو5000135 گرم12,912,6307 روز کاری
A3 (670×435 میلیمتر)
پاکت کیفی A3یکرو1000135 گرم7,195,0207 روز کاری
یکرو2000135 گرم11,770,4407 روز کاری
یکرو5000135 گرم25,104,8707 روز کاری
A3 (670×440 میلیمتر)
پاکت کیسه ای A3یکرو1000135 گرم7,195,0207 روز کاری
یکرو2000135 گرم11,770,4407 روز کاری
یکرو5000135 گرم25,104,8707 روز کاری
پاکت تحریر 100 گرم
پاکت تحریر 120 گرم
پاکت کرافت 80 گرم
سایزنامه (260×230 میلیمتر)
نام محصولیکرو/دوروتیراژگرماژچاپ معمولیتحویل
پاکت نامهیکرو100080 گرم07 روز کاری
یکرو200080 گرم07 روز کاری
یکرو500080 گرم07 روز کاری
A5 (345×215 میلیمتر)
پاکت کیفی A5یکرو100080 گرم07 روز کاری
یکرو200080 گرم07 روز کاری
یکرو500080 گرم07 روز کاری
A4 (485×315 میلیمتر)
پاکت کیفی A4یکرو100080 گرم07 روز کاری
یکرو200080 گرم07 روز کاری
یکرو500080 گرم07 روز کاری
A4 (480×305 میلیمتر)
پاکت کیسه ای A4یکرو100080 گرم07 روز کاری
یکرو200080 گرم07 روز کاری
یکرو500080 گرم07 روز کاری
A3 (670×435 میلیمتر)
پاکت کیفی A3یکرو100080 گرم07 روز کاری
یکرو200080 گرم07 روز کاری
یکرو500080 گرم07 روز کاری
A3 (670×440 میلیمتر)
پاکت کیسه ای A3یکرو100080 گرم07 روز کاری
یکرو100080 گرم07 روز کاری
یکرو200080 گرم07 روز کاری
یکرو200080 گرم07 روز کاری
یکرو500080 گرم07 روز کاری
یکرو500080 گرم07 روز کاری
پاکت کارتی 140 گرم
سایزنامه (260×230 میلیمتر)
نام محصولیکرو/دوروتیراژگرماژچاپ معمولیتحویل
پاکت نامهیکرو1000140 گرم2,080,1407 روز کاری
یکرو2000140 گرم3,377,7307 روز کاری
A5 (345×215 میلیمتر)
پاکت کیفی A5یکرو1000140 گرم2,124,5407 روز کاری
یکرو2000140 گرم3,446,5507 روز کاری
A4 (485×315 میلیمتر)
پاکت کیفی A4یکرو1000140 گرم4,030,4107 روز کاری
یکرو2000140 گرم6,554,5507 روز کاری
A4 (480×305 میلیمتر)
پاکت کیسه ای A4یکرو1000140 گرم4,030,4107 روز کاری
یکرو2000140 گرم6,554,5507 روز کاری
A3 (670×435 میلیمتر)
پاکت کیفی A3یکرو1000140 گرم07 روز کاری
یکرو2000140 گرم07 روز کاری
A3 (670×440 میلیمتر)
پاکت کیسه ای A3یکرو1000140 گرم07 روز کاری
یکرو1000140 گرم07 روز کاری
یکرو2000140 گرم07 روز کاری
یکرو2000140 گرم07 روز کاری
پاکت کتان 120 گرم
سایزنامه (260×230 میلیمتر)
نام محصولیکرو/دوروتیراژگرماژچاپ معمولیتحویل
پاکت نامهیکرو1000120 گرم1,712,7307 روز کاری
A5 (345×215 میلیمتر)
پاکت کیفی A5یکرو1000120 گرم1,993,5607 روز کاری
پاکت کیسه ای A5یکرو1000120 گرم1,993,5607 روز کاری
A4 (485×315 میلیمتر)
پاکت کیفی A4یکرو1000120 گرم3,859,4707 روز کاری
A4 (480×305 میلیمتر)
پاکت کیسه ای A4یکرو1000120 گرم3,859,4707 روز کاری
A3 (670×435 میلیمتر)
پاکت کیفی A3یکرو1000120 گرم7,291,5907 روز کاری
A3 (670×440 میلیمتر)
پاکت کیسه ای A3یکرو1000120 گرم7,291,5907 روز کاری
سربرگ کارتی 140 گرم
سایزA4 (297×210 میلیمتر)
نام محصولیکرو/دوروتیراژگرماژچاپ معمولیتحویل
A4یکرو1000140 گرم1,803,75012 روز کاری
یکرو2000140 گرم2,935,95012 روز کاری
A5 (210×148 میلیمتر)
A5یکرو1000140 گرم902,43012 روز کاری
یکرو2000140 گرم1,468,53012 روز کاری
بروشور آکاردئونی گلاسه 135 گرم
سایزA4 (290×200 میلیمتر)
نام محصولیکرو/دوروتیراژگرماژنوع چاپچاپ معمولیتحویلچاپ فوریتحویل
A4دورو1000135 گرمافست چهار رنگ3,153,51012 روز کاری--
دورو2000135 گرمافست چهار رنگ1,887,00012 روز کاری--
A3 (400×290 میلیمتر)
A3دورو1000135 گرمافست چهار رنگ990,12012 روز کاری--
دورو2000135 گرمافست چهار رنگ1,557,33012 روز کاری--
بروشور آکاردئونی تحریر 80 گرم
محصولات آویز
سایزعصایی (240×96 میلیمتر)
نام محصولیکرو/دوروتیراژگرماژچاپ معمولیتحویل
ویزیت آویز 300 گرم عصایییکرو1000300 گرم1,341,99010 روز کاری
دورو1000300 گرم1,726,05010 روز کاری
پروانه ای (288×122 میلیمتر)
ویزیت آویز 300 گرم پروانه ای یکرو1000300 گرم1,893,66010 روز کاری
دورو1000300 گرم2,469,75010 روز کاری
دورگرد (288×122 میلیمتر)
ویزیت آویز 300 گرم دورگرد یکرو1000300 گرم1,893,66010 روز کاری
دورو1000300 گرم2,469,75010 روز کاری
290×90 میلیمتر
تراکت آویز هتلی 170 گرم یکرو2000170 گرم1,680,5407 روز کاری
دورو2000170 گرم2,007,9907 روز کاری
یکرو4000170 گرم2,985,9007 روز کاری
دورو4000170 گرم3,404,3707 روز کاری
96×51 میلیمتر
اتیکت آویز گلاسه یووی فیلترداریکرو1000300 گرم010 روز کاری
دورو1000300 گرم010 روز کاری
اتیکت آویز سلفون ماتیکرو1000300 گرم313,02010 روز کاری
دورو1000300 گرم389,61010 روز کاری
112×55 میلیمتر
اتیکت لمینت برجستهیکرو1000300 گرم1,053,3907 روز کاری
دورو1000300 گرم1,053,3907 روز کاری
اتیکت لمینت برجسته طلاکوبیکرو1000300 گرم2,050,17012 روز کاری
دورو1000300 گرم2,050,17012 روز کاری
تراکت تحریر ایرانی 80 گرم
سایزA4 (290×200 میلیمتر)
نام محصولیکرو/دوروتیراژگرماژچاپ معمولیتحویل
A4یکرو100080 گرم07 روز کاری
دورو100080 گرم07 روز کاری
یکرو200080 گرم07 روز کاری
دورو200080 گرم07 روز کاری
یکرو500080 گرم07 روز کاری
دورو500080 گرم07 روز کاری
A5 (200×145 میلیمتر)
A5یکرو100080 گرم07 روز کاری
دورو100080 گرم07 روز کاری
یکرو200080 گرم07 روز کاری
دورو200080 گرم07 روز کاری
یکرو500080 گرم07 روز کاری
دورو500080 گرم07 روز کاری
A6 (145×100 میلیمتر)
A6یکرو100080 گرم07 روز کاری
دورو100080 گرم07 روز کاری
یکرو200080 گرم07 روز کاری
دورو200080 گرم07 روز کاری
یکرو500080 گرم07 روز کاری
دورو500080 گرم07 روز کاری
قالب دار
سایز360 سی سی (245×135 میلیمتر)
نام محصولیکرو/دوروتیراژگرماژچاپ معمولیتحویل
لیوان کاغذی 360 سی سییکرو1000215 گرم07 روز کاری
200 سی سی (240×115 میلیمتر)
لیوان کاغذی 200 سی سییکرو5000215 گرم6,111,6607 روز کاری
یکرو1000215 گرم1,357,5307 روز کاری
جاکارتی (202×144 میلیمتر)
جاکارتی (گلاسه 300 گرم سلفون مات) یکرو1000300 گرم2,288,8207 روز کاری
CD (384×155 میلیمتر)
پاکت سی دی (سلفون مات) -فانتزییکرو1000300 گرم3,746,2507 روز کاری
پاکت سی دی (یووی)- فانتزییکرو1000300 گرم3,583,0807 روز کاری
CD (340×161 میلیمتر)
پاکت سی دی یووی قالب معمولییکرو1000300 گرم3,328,8907 روز کاری
85×48 میلیمتر
گلاسه سلفون مات قالب اختصاصیدورو1000300 گرم602,73015 روز کاری
یکرو1000300 گرم602,73015 روز کاری
لیبل یووی قالبداریکرو100055 گرم561,66010 روز کاری
تراکت کرافت 80 گرم
سایزA4 (290×200 میلیمتر)
نام محصولیکرو/دوروتیراژگرماژچاپ معمولیتحویل
A4یکرو100080 گرم1,222,11010 روز کاری
دورو100080 گرم1,723,83010 روز کاری
یکرو200080 گرم1,984,68010 روز کاری
دورو200080 گرم2,555,22010 روز کاری
یکرو500080 گرم4,215,78010 روز کاری
دورو500080 گرم4,945,05010 روز کاری
A5 (200×145 میلیمتر)
A5یکرو100080 گرم611,61010 روز کاری
دورو100080 گرم862,47010 روز کاری
یکرو200080 گرم992,34010 روز کاری
دورو200080 گرم1,277,61010 روز کاری
یکرو500080 گرم2,107,89010 روز کاری
دورو500080 گرم2,473,08010 روز کاری
A6 (145×100 میلیمتر)
A6یکرو100080 گرم305,25010 روز کاری
دورو100080 گرم430,68010 روز کاری
یکرو200080 گرم496,17010 روز کاری
دورو200080 گرم639,36010 روز کاری
یکرو500080 گرم1,054,50010 روز کاری
دورو500080 گرم1,236,54010 روز کاری
ساک خرید گلاسه 170 گرم
سایز690×478 میلیمتر
نام محصولیکرو/دوروتیراژشکلگرماژتحویل
9.5×38×24یکرو1000عرض۲۴۰ ارتفاع ۳۸۰ عطف۹۵ میلیمتر170 گرم10 روز کاری
یکرو2000عرض۲۴۰ ارتفاع ۳۸۰ عطف۹۵ میلیمتر170 گرم10 روز کاری
یکرو5000عرض۲۴۰ ارتفاع ۳۸۰ عطف۹۵ میلیمتر170 گرم10 روز کاری
480×340 میلیمتر
6.5×16.5×26یکرو1000عرض۱۶۵ ارتفاع ۲۶۰ عطف۶۵ میلیمتر170 گرم10 روز کاری
یکرو2000عرض۱۶۵ ارتفاع ۲۶۰ عطف۶۵ میلیمتر170 گرم10 روز کاری
یکرو5000عرض۱۶۵ ارتفاع ۲۶۰ عطف۶۵ میلیمتر170 گرم10 روز کاری
659×318 میلیمتر
9×23×23یکرو1000عرض۲۳۰ ارتفاع ۲۳۰ عطف۹۰ میلیمتر170 گرم10 روز کاری
یکرو2000عرض۲۳۰ ارتفاع ۲۳۰ عطف۹۰ میلیمتر170 گرم10 روز کاری
یکرو5000عرض۲۳۰ ارتفاع ۲۳۰ عطف۹۰ میلیمتر170 گرم10 روز کاری
574×285 میلیمتر
8×20×20یکرو1000عرض۲۰۰ ارتفاع ۲۰۰ عطف۸۰ میلیمتر170 گرم10 روز کاری
یکرو2000عرض۲۰۰ ارتفاع ۲۰۰ عطف۸۰ میلیمتر170 گرم10 روز کاری
یکرو5000عرض۲۰۰ ارتفاع ۲۰۰ عطف۸۰ میلیمتر170 گرم10 روز کاری
670×480 میلیمتر
15×35×50یکرو1000عرض۵۰۰ ارتفاع ۳۵۰ عطف۱۵۰ میلیمتر170 گرم10 روز کاری
دورو1000عرض۵۰۰ ارتفاع ۳۵۰ عطف۱۵۰ میلیمتر170 گرم10 روز کاری
یکرو2000عرض۵۰۰ ارتفاع ۳۵۰ عطف۱۵۰ میلیمتر170 گرم10 روز کاری
دورو2000عرض۵۰۰ ارتفاع ۳۵۰ عطف۱۵۰ میلیمتر170 گرم10 روز کاری
یکرو5000عرض۵۰۰ ارتفاع ۳۵۰ عطف۱۵۰ میلیمتر170 گرم10 روز کاری
دورو5000عرض۵۰۰ ارتفاع ۳۵۰ عطف۱۵۰ میلیمتر170 گرم10 روز کاری
590×420 میلیمتر
12×30×45یکرو1000عرض۴۵۰ ارتفاع ۳۰۰ عطف۱۲۰ میلیمتر170 گرم10 روز کاری
دورو1000عرض۴۵۰ ارتفاع ۳۰۰ عطف۱۲۰ میلیمتر170 گرم10 روز کاری
یکرو2000عرض۴۵۰ ارتفاع ۳۰۰ عطف۱۲۰ میلیمتر170 گرم10 روز کاری
دورو2000عرض۴۵۰ ارتفاع ۳۰۰ عطف۱۲۰ میلیمتر170 گرم10 روز کاری
یکرو5000عرض۴۵۰ ارتفاع ۳۰۰ عطف۱۲۰ میلیمتر170 گرم10 روز کاری
دورو5000عرض۴۵۰ ارتفاع ۳۰۰ عطف۱۲۰ میلیمتر170 گرم10 روز کاری
580×435 میلیمتر
12×45×30یکرو1000عرض۳۰۰ ارتفاع ۴۵۰ عطف۱۲۰ میلیمتر170 گرم10 روز کاری
دورو1000عرض۳۰۰ ارتفاع ۴۵۰ عطف۱۲۰ میلیمتر170 گرم10 روز کاری
یکرو2000عرض۳۰۰ ارتفاع ۴۵۰ عطف۱۲۰ میلیمتر170 گرم10 روز کاری
دورو2000عرض۳۰۰ ارتفاع ۴۵۰ عطف۱۲۰ میلیمتر170 گرم10 روز کاری
یکرو5000عرض۳۰۰ ارتفاع ۴۵۰ عطف۱۲۰ میلیمتر170 گرم10 روز کاری
دورو5000عرض۳۰۰ ارتفاع ۴۵۰ عطف۱۲۰ میلیمتر170 گرم10 روز کاری
520×415 میلیمتر
10×30×40یکرو1000عرض۴۰۰ ارتفاع ۳۰۰ عطف۱۰۰ میلیمتر170 گرم10 روز کاری
دورو1000عرض۴۰۰ ارتفاع ۳۰۰ عطف۱۰۰ میلیمتر170 گرم10 روز کاری
یکرو2000عرض۴۰۰ ارتفاع ۳۰۰ عطف۱۰۰ میلیمتر170 گرم10 روز کاری
دورو2000عرض۴۰۰ ارتفاع ۳۰۰ عطف۱۰۰ میلیمتر170 گرم10 روز کاری
یکرو5000عرض۴۰۰ ارتفاع ۳۰۰ عطف۱۰۰ میلیمتر170 گرم10 روز کاری
دورو5000عرض۴۰۰ ارتفاع ۳۰۰ عطف۱۰۰ میلیمتر170 گرم10 روز کاری
470×341 میلیمتر
11×24×34یکرو1000عرض۳۴۰ ارتفاع ۲۴۰ عطف۱۱۰میلیمتر170 گرم10 روز کاری
دورو1000عرض۳۴۰ ارتفاع ۲۴۰ عطف۱۱۰میلیمتر170 گرم10 روز کاری
یکرو2000عرض۳۴۰ ارتفاع ۲۴۰ عطف۱۱۰میلیمتر170 گرم10 روز کاری
دورو2000عرض۳۴۰ ارتفاع ۲۴۰ عطف۱۱۰میلیمتر170 گرم10 روز کاری
یکرو5000عرض۳۴۰ ارتفاع ۲۴۰ عطف۱۱۰میلیمتر170 گرم10 روز کاری
دورو5000عرض۳۴۰ ارتفاع ۲۴۰ عطف۱۱۰میلیمتر170 گرم10 روز کاری
ساک خرید کرافت 120 گرم
سایز690×478 میلیمتر
نام محصولیکرو/دوروتیراژشکلنوع چاپ
9.5×38×24یکرو500عرض۲۴۰ ارتفاع ۳۸۰ عطف۹۵ میلیمترافست تک رنگ
یکرو1000عرض۲۴۰ ارتفاع ۳۸۰ عطف۹۵ میلیمترافست تک رنگ
یکرو2000عرض۲۴۰ ارتفاع ۳۸۰ عطف۹۵ میلیمترافست تک رنگ
یکرو5000عرض۲۴۰ ارتفاع ۳۸۰ عطف۹۵ میلیمترافست تک رنگ
480×340 میلیمتر
6.5×16.5×26یکرو500عرض۱۶۵ ارتفاع ۲۶۰ عطف۶۵ میلیمترافست تک رنگ
یکرو1000عرض۱۶۵ ارتفاع ۲۶۰ عطف۶۵ میلیمترافست تک رنگ
یکرو2000عرض۱۶۵ ارتفاع ۲۶۰ عطف۶۵ میلیمترافست تک رنگ
یکرو5000عرض۱۶۵ ارتفاع ۲۶۰ عطف۶۵ میلیمترافست تک رنگ
659×318 میلیمتر
9×23×23یکرو500عرض۲۳۰ ارتفاع ۲۳۰ عطف۹۰ میلیمترافست تک رنگ
یکرو1000عرض۲۳۰ ارتفاع ۲۳۰ عطف۹۰ میلیمترافست تک رنگ
یکرو2000عرض۲۳۰ ارتفاع ۲۳۰ عطف۹۰ میلیمترافست تک رنگ
یکرو5000عرض۲۳۰ ارتفاع ۲۳۰ عطف۹۰ میلیمترافست تک رنگ
574×285 میلیمتر
8×20×20یکرو500عرض۲۰۰ ارتفاع ۲۰۰ عطف۸۰ میلیمترافست تک رنگ
یکرو1000عرض۲۰۰ ارتفاع ۲۰۰ عطف۸۰ میلیمترافست تک رنگ
یکرو2000عرض۲۰۰ ارتفاع ۲۰۰ عطف۸۰ میلیمترافست تک رنگ
یکرو5000عرض۲۰۰ ارتفاع ۲۰۰ عطف۸۰ میلیمترافست تک رنگ
670×480 میلیمتر
15×35×50یکرو500عرض۵۰۰ ارتفاع ۳۵۰ عطف۱۵۰ میلیمترافست تک رنگ
دورو500عرض۵۰۰ ارتفاع ۳۵۰ عطف۱۵۰ میلیمترافست تک رنگ
یکرو1000عرض۵۰۰ ارتفاع ۳۵۰ عطف۱۵۰ میلیمترافست تک رنگ
دورو1000عرض۵۰۰ ارتفاع ۳۵۰ عطف۱۵۰ میلیمترافست تک رنگ
یکرو2000عرض۵۰۰ ارتفاع ۳۵۰ عطف۱۵۰ میلیمترافست تک رنگ
دورو2000عرض۵۰۰ ارتفاع ۳۵۰ عطف۱۵۰ میلیمترافست تک رنگ
یکرو5000عرض۵۰۰ ارتفاع ۳۵۰ عطف۱۵۰ میلیمترافست تک رنگ
دورو5000عرض۵۰۰ ارتفاع ۳۵۰ عطف۱۵۰ میلیمترافست تک رنگ
590×420 میلیمتر
12×30×45یکرو500عرض۴۵۰ ارتفاع ۳۰۰ عطف۱۲۰ میلیمترافست تک رنگ
دورو500عرض۴۵۰ ارتفاع ۳۰۰ عطف۱۲۰ میلیمترافست تک رنگ
یکرو1000عرض۴۵۰ ارتفاع ۳۰۰ عطف۱۲۰ میلیمترافست تک رنگ
دورو1000عرض۴۵۰ ارتفاع ۳۰۰ عطف۱۲۰ میلیمترافست تک رنگ
یکرو2000عرض۴۵۰ ارتفاع ۳۰۰ عطف۱۲۰ میلیمترافست تک رنگ
دورو2000عرض۴۵۰ ارتفاع ۳۰۰ عطف۱۲۰ میلیمترافست تک رنگ
یکرو5000عرض۴۵۰ ارتفاع ۳۰۰ عطف۱۲۰ میلیمترافست تک رنگ
دورو5000عرض۴۵۰ ارتفاع ۳۰۰ عطف۱۲۰ میلیمترافست تک رنگ
580×435 میلیمتر
12×45×30یکرو500عرض۳۰۰ ارتفاع ۴۵۰ عطف۱۲۰ میلیمترافست تک رنگ
دورو500عرض۳۰۰ ارتفاع ۴۵۰ عطف۱۲۰ میلیمترافست تک رنگ
یکرو1000عرض۳۰۰ ارتفاع ۴۵۰ عطف۱۲۰ میلیمترافست تک رنگ
دورو1000عرض۳۰۰ ارتفاع ۴۵۰ عطف۱۲۰ میلیمترافست تک رنگ
یکرو2000عرض۳۰۰ ارتفاع ۴۵۰ عطف۱۲۰ میلیمترافست تک رنگ
دورو2000عرض۳۰۰ ارتفاع ۴۵۰ عطف۱۲۰ میلیمترافست تک رنگ
یکرو5000عرض۳۰۰ ارتفاع ۴۵۰ عطف۱۲۰ میلیمترافست تک رنگ
دورو5000عرض۳۰۰ ارتفاع ۴۵۰ عطف۱۲۰ میلیمترافست تک رنگ
520×415 میلیمتر
10×30×40یکرو500عرض۴۰۰ ارتفاع ۳۰۰ عطف۱۰۰ میلیمترافست تک رنگ
دورو500عرض۴۰۰ ارتفاع ۳۰۰ عطف۱۰۰ میلیمترافست تک رنگ
یکرو1000عرض۴۰۰ ارتفاع ۳۰۰ عطف۱۰۰ میلیمترافست تک رنگ
دورو1000عرض۴۰۰ ارتفاع ۳۰۰ عطف۱۰۰ میلیمترافست تک رنگ
یکرو2000عرض۴۰۰ ارتفاع ۳۰۰ عطف۱۰۰ میلیمترافست تک رنگ
دورو2000عرض۴۰۰ ارتفاع ۳۰۰ عطف۱۰۰ میلیمترافست تک رنگ
یکرو5000عرض۴۰۰ ارتفاع ۳۰۰ عطف۱۰۰ میلیمترافست تک رنگ
دورو5000عرض۴۰۰ ارتفاع ۳۰۰ عطف۱۰۰ میلیمترافست تک رنگ
470×341 میلیمتر
11×24×34یکرو500عرض۳۴۰ ارتفاع ۲۴۰ عطف۱۱۰میلیمترافست تک رنگ
دورو500عرض۳۴۰ ارتفاع ۲۴۰ عطف۱۱۰میلیمترافست تک رنگ
یکرو1000عرض۳۴۰ ارتفاع ۲۴۰ عطف۱۱۰میلیمترافست تک رنگ
دورو1000عرض۳۴۰ ارتفاع ۲۴۰ عطف۱۱۰میلیمترافست تک رنگ
یکرو2000عرض۳۴۰ ارتفاع ۲۴۰ عطف۱۱۰میلیمترافست تک رنگ
دورو2000عرض۳۴۰ ارتفاع ۲۴۰ عطف۱۱۰میلیمترافست تک رنگ
یکرو5000عرض۳۴۰ ارتفاع ۲۴۰ عطف۱۱۰میلیمترافست تک رنگ
دورو5000عرض۳۴۰ ارتفاع ۲۴۰ عطف۱۱۰میلیمترافست تک رنگ
ساک خرید گلاسه 200 گرم
فاکتور دوبرگی «تحریر(70گرم خارجی) + الوان رنگی(60گرم ایرانی)»
سایزA6 (148×105 میلیمتر)
نام محصولتیراژتعداد صفحهنوع چاپ
A620002 برگیافست تک رنگ (مشکی)
50002 برگیافست تک رنگ (مشکی)
A5 (210×148 میلیمتر)
A510002 برگیافست تک رنگ (مشکی)
20002 برگیافست تک رنگ (مشکی)
50002 برگیافست تک رنگ (مشکی)
A4 (297×210 میلیمتر)
A410002 برگیافست تک رنگ (مشکی)
20002 برگیافست تک رنگ (مشکی)
50002 برگیافست تک رنگ (مشکی)
A3 (420×297 میلیمتر)
A310002 برگیافست تک رنگ (مشکی)
20002 برگیافست تک رنگ (مشکی)
50002 برگیافست تک رنگ (مشکی)
B6 (176×125 میلیمتر)
B620002 برگیافست تک رنگ (مشکی)
50002 برگیافست تک رنگ (مشکی)
B5 (250×176 میلیمتر)
B510002 برگیافست تک رنگ (مشکی)
20002 برگیافست تک رنگ (مشکی)
50002 برگیافست تک رنگ (مشکی)
B4 (353×250 میلیمتر)
B410002 برگیافست تک رنگ (مشکی)
20002 برگیافست تک رنگ (مشکی)
50002 برگیافست تک رنگ (مشکی)
فاکتور سه برگی «تحریر(70گرم خارجی) + الوان رنگی(60گرم ایرانی)+الوان رنگی(60گرم ایرانی)»
سایزA6 (148×105 میلیمتر)
نام محصولتیراژتعداد صفحهنوع چاپ
A620003 برگیافست تک رنگ (مشکی)
50003 برگیافست تک رنگ (مشکی)
A5 (210×148 میلیمتر)
A510003 برگیافست تک رنگ (مشکی)
فاکتور دو برگی کاربن دار (کاربنلس NCR)
سایزB5 (250×176 میلیمتر)
نام محصولتیراژتعداد صفحهنوع چاپ
B450002 برگیافست تک رنگ (سرمه ای)
A320002 برگیافست تک رنگ (سرمه ای)
A510002 برگیافست تک رنگ (سرمه ای)
B6 (176×125 میلیمتر)
B450002 برگیافست تک رنگ (سرمه ای)
A320002 برگیافست تک رنگ (سرمه ای)
A3 (420×297 میلیمتر)
B550002 برگیافست تک رنگ (سرمه ای)
A320002 برگیافست تک رنگ (سرمه ای)
A510002 برگیافست تک رنگ (سرمه ای)
A4 (297×210 میلیمتر)
B550002 برگیافست تک رنگ (سرمه ای)
A420002 برگیافست تک رنگ (سرمه ای)
A610002 برگیافست تک رنگ (سرمه ای)
A5 (210×148 میلیمتر)
B550002 برگیافست تک رنگ (سرمه ای)
A420002 برگیافست تک رنگ (سرمه ای)
A610002 برگیافست تک رنگ (سرمه ای)
A6 (148×105 میلیمتر)
B650002 برگیافست تک رنگ (سرمه ای)
A420002 برگیافست تک رنگ (سرمه ای)
B4 (353×250 میلیمتر)
B450002 برگیافست تک رنگ (سرمه ای)
B620002 برگیافست تک رنگ (سرمه ای)
A510002 برگیافست تک رنگ (سرمه ای)
فاکتور سه برگی کاربن دار (کاربنلس NCR)
سایزB4 (353×250 میلیمتر)
نام محصولتیراژتعداد صفحهنوع چاپ
B450003 برگیافست تک رنگ (سرمه ای)
B620003 برگیافست تک رنگ (سرمه ای)
A510003 برگیافست تک رنگ (سرمه ای)
B5 (250×176 میلیمتر)
B450003 برگیافست تک رنگ (سرمه ای)
A320003 برگیافست تک رنگ (سرمه ای)
A510003 برگیافست تک رنگ (سرمه ای)
B6 (176×125 میلیمتر)
B450003 برگیافست تک رنگ (سرمه ای)
A320003 برگیافست تک رنگ (سرمه ای)
A3 (420×297 میلیمتر)
B550003 برگیافست تک رنگ (سرمه ای)
A320003 برگیافست تک رنگ (سرمه ای)
A510003 برگیافست تک رنگ (سرمه ای)
A4 (297×210 میلیمتر)
B550003 برگیافست تک رنگ (سرمه ای)
A420003 برگیافست تک رنگ (سرمه ای)
A610003 برگیافست تک رنگ (سرمه ای)
A5 (210×148 میلیمتر)
B550003 برگیافست تک رنگ (سرمه ای)
A420003 برگیافست تک رنگ (سرمه ای)
A610003 برگیافست تک رنگ (سرمه ای)
A6 (148×105 میلیمتر)
B650003 برگیافست تک رنگ (سرمه ای)
A420003 برگیافست تک رنگ (سرمه ای)
فاکتور چهار برگی کاربن دار (کاربنلس NCR)
سایزA5 (210×148 میلیمتر)
نام محصولتیراژتعداد صفحهنوع چاپ
A610004 برگیافست تک رنگ (مشکی)
A420004 برگیافست تک رنگ (مشکی)
B550004 برگیافست تک رنگ (مشکی)
A4 (297×210 میلیمتر)
A610004 برگیافست تک رنگ (مشکی)
A420004 برگیافست تک رنگ (مشکی)
B550004 برگیافست تک رنگ (مشکی)
A3 (420×297 میلیمتر)
A510004 برگیافست تک رنگ (مشکی)
A320004 برگیافست تک رنگ (مشکی)
B550004 برگیافست تک رنگ (مشکی)
B5 (250×176 میلیمتر)
A510004 برگیافست تک رنگ (مشکی)
A320004 برگیافست تک رنگ (مشکی)
B450004 برگیافست تک رنگ (مشکی)
B4 (353×250 میلیمتر)
A510004 برگیافست تک رنگ (مشکی)
B620004 برگیافست تک رنگ (مشکی)
B450004 برگیافست تک رنگ (مشکی)
A6 (148×105 میلیمتر)
A420004 برگیافست تک رنگ (مشکی)
B650004 برگیافست تک رنگ (مشکی)
B6 (176×125 میلیمتر)
A320004 برگیافست تک رنگ (مشکی)
B450004 برگیافست تک رنگ (مشکی)
فاکتور دو برگی کاربن دار (کاربنلس NCR) فوری
سایزA5 (210×148 میلیمتر)
نام محصولتیراژتعداد صفحهنوع چاپ
A510002 برگیافست تک رنگ (مشکی)
A520002 برگیافست تک رنگ (مشکی)
A450002 برگیافست تک رنگ (مشکی)
A4 (297×210 میلیمتر)
A510002 برگیافست تک رنگ (مشکی)
A420002 برگیافست تک رنگ (مشکی)
A450002 برگیافست تک رنگ (مشکی)
فاکتور سه برگی کاربن دار (کاربنلس NCR) فوری
سایزA5 (210×148 میلیمتر)
نام محصولتیراژتعداد صفحهنوع چاپ
A510003 برگیافست تک رنگ (مشکی)
A520003 برگیافست تک رنگ (مشکی)
A450003 برگیافست تک رنگ (مشکی)
A4 (297×210 میلیمتر)
A510003 برگیافست تک رنگ (مشکی)
A420003 برگیافست تک رنگ (مشکی)
A450003 برگیافست تک رنگ (مشکی)
کاتالوگ جلد گلاسه ۳۰۰گرم ، داخله گلاسه ۱۷۰ گرم
سایزA4 - رحلی (297×210 میلیمتر)
نام محصولتیراژتعداد صفحهتحویل???? 1
8 صفحه10008 صفحه10 روز کاری18,256,170
20008 صفحه10 روز کاری28,059,690
50008 صفحه10 روز کاری59,180,760
12 صفحه100012 صفحه10 روز کاری22,598,490
200012 صفحه10 روز کاری34,468,830
500012 صفحه10 روز کاری71,545,050
16 صفحه100016 صفحه10 روز کاری26,941,920
200016 صفحه10 روز کاری40,876,860
500016 صفحه10 روز کاری83,910,450
20 صفحه100020 صفحه10 روز کاری31,525,110
200020 صفحه10 روز کاری47,765,520
500020 صفحه10 روز کاری97,474,650
24 صفحه100024 صفحه10 روز کاری35,867,430
200024 صفحه10 روز کاری54,173,550
500024 صفحه10 روز کاری109,838,940
28 صفحه100028 صفحه10 روز کاری40,450,620
200028 صفحه10 روز کاری62,499,660
500028 صفحه10 روز کاری123,403,140
100032 صفحه10 روز کاری44,794,050
32 صفحه200032 صفحه10 روز کاری68,908,800
500032 صفحه10 روز کاری1,356,768,540
36 صفحه100036 صفحه10 روز کاری49,377,240
200036 صفحه10 روز کاری77,234,910
500036 صفحه10 روز کاری156,524,430
A5 - رقعی (210×145 میلیمتر)
8 صفحه10008 صفحه10 روز کاری12,650,670
20008 صفحه10 روز کاری18,136,290
50008 صفحه10 روز کاری36,063,900
16 صفحه100016 صفحه10 روز کاری16,992,990
200016 صفحه10 روز کاری24,544,320
500016 صفحه10 روز کاری48,429,300
24 صفحه100024 صفحه10 روز کاری21,336,420
200024 صفحه10 روز کاری30,952,350
500024 صفحه10 روز کاری60,793,590
32 صفحه100032 صفحه10 روز کاری25,679,850
200032 صفحه10 روز کاری37,361,490
500032 صفحه10 روز کاری73,158,990
40 صفحه100040 صفحه10 روز کاری30,263,040
200040 صفحه10 روز کاری44,249,040
500040 صفحه10 روز کاری86,723,190
48 صفحه100048 صفحه10 روز کاری34,605,360
200048 صفحه10 روز کاری50,658,180
500048 صفحه10 روز کاری99,087,480
B4 - سطانی (340×240 میلیمتر)
8 صفحه10008 صفحه10 روز کاری20,681,520
20008 صفحه10 روز کاری32,430,870
50008 صفحه10 روز کاری70,108,710
12 صفحه100012 صفحه10 روز کاری25,530,000
200012 صفحه10 روز کاری39,850,110
500012 صفحه10 روز کاری85,000,470
16 صفحه100016 صفحه10 روز کاری30,378,480
200016 صفحه10 روز کاری47,269,350
500016 صفحه10 روز کاری99,893,340
20 صفحه100020 صفحه10 روز کاری349,596,720
200020 صفحه10 روز کاری55,169,220
500020 صفحه10 روز کاری115,983,900
24 صفحه100024 صفحه10 روز کاری40,315,200
200024 صفحه10 روز کاری62,588,460
500024 صفحه10 روز کاری130,875,660
28 صفحه100028 صفحه10 روز کاری45,403,440
200028 صفحه10 روز کاری71,925,780
500028 صفحه10 روز کاری147,041,700
32 صفحه100032 صفحه10 روز کاری50,251,920
200032 صفحه10 روز کاری79,345,020
500032 صفحه10 روز کاری161,859,090
36 صفحه100036 صفحه10 روز کاری55,340,160
200036 صفحه10 روز کاری88,682,340
500036 صفحه10 روز کاری185,142,450
B5 - وزیری (240×170 میلیمتر)
8 صفحه10008 صفحه10 روز کاری14,195,790
20008 صفحه10 روز کاری20,561,640
50008 صفحه10 روز کاری42,776,070
16 صفحه100016 صفحه10 روز کاری19,044,270
200016 صفحه10 روز کاری27,980,880
500016 صفحه10 روز کاری57,667,830
24 صفحه100024 صفحه10 روز کاری23,892,750
200024 صفحه10 روز کاری35,400,120
500024 صفحه10 روز کاری71,361,900
32 صفحه100032 صفحه10 روز کاری28,742,340
200032 صفحه10 روز کاری42,819,360
500032 صفحه10 روز کاری87,452,460
40 صفحه100040 صفحه10 روز کاری33,830,580
200040 صفحه10 روز کاری50,718,120
500040 صفحه10 روز کاری103,543,020
48 صفحه100048 صفحه10 روز کاری38,679,060
200048 صفحه10 روز کاری58,137,360
500048 صفحه10 روز کاری118,435,890
خشتی-کوچک (190×190 میلیمتر)
12 صفحه100012 صفحه10 روز کاری20,681,520
200012 صفحه10 روز کاری27,843,240
500012 صفحه10 روز کاری62,630,640
24 صفحه100024 صفحه10 روز کاری30,378,480
200024 صفحه10 روز کاری42,681,720
500024 صفحه10 روز کاری92,414,160
36 صفحه100036 صفحه10 روز کاری40,315,200
200036 صفحه10 روز کاری57,999,720
500036 صفحه10 روز کاری123,397,590
48 صفحه100048 صفحه10 روز کاری50,251,920
200048 صفحه10 روز کاری73,317,720
500048 صفحه10 روز کاری154,381,020
خشتی-بزرگ (230×230 میلیمتر)
12 صفحه100012 صفحه10 روز کاری18,256,170
200012 صفحه10 روز کاری28,443,750
500012 صفحه10 روز کاری54,221,280
24 صفحه100024 صفحه10 روز کاری26,941,920
200024 صفحه10 روز کاری41,260,920
500024 صفحه10 روز کاری78,950,970
36 صفحه100036 صفحه10 روز کاری35,867,430
200036 صفحه10 روز کاری54,557,610
500036 صفحه10 روز کاری104,880,570
48 صفحه100048 صفحه10 روز کاری44,794,050
200048 صفحه10 روز کاری67,854,300
500048 صفحه10 روز کاری130,809,060